Obliczanie nadwyżek dynamicznych nie należy do zagadnień prostych; trzeba bowiem wziąć pod uwagę wiele różnorodnych czynników, trudnych do określenia. Poza niedokładnościami wykonania i wpływem mas wirujących, napędzanych przez koła zębate, występuje niejednokrotnie jeszcze nierównomierny, uderzeniowy albo szarpiący charakter pracy urządzenia lub maszyny. Gdy np. urządzenie otrzymuje napęd od silnika elektrycznego, którego moment rozruchowy jest około 2,7 raza większy aniżeli moment obrotowy ustalonego ruchu, wówczas przy częstym gwałtownym uruchomieniu należy uwzględnić siłę ok. 2,7 raza większą od siły statycznej obliczonej z momentu obrotowego ruchu ustalonego. Dotyczy to przypadku, gdy silnik jest sprzężony za pośrednictwem kół bezpośrednio, a nie poprzez sprzęgło cierne lub elastyczne z napędzanym urządzeniem.

Podobnie przy częstym hamowaniu znacznych mas szybko wirujących powstają znaczne siły dynamiczne. W tym przypadku koła zębate muszą wykazać wytrzymałość przeciwko momentowi opóźniającemu wywołanemu bezwładnością mas napędzanych.

Nadwyżki dynamiczne spowodowane niedokładnością wykonania są tym większe, im mniejszą dokładność wykazuje uzębienie, im większa jest prędkość obwodowa oraz im większe są masy napędzane.

Spośród błędów wykonania najważniejszy jest błąd podziałki i jej nie-równomierność, na drugim miejscu znajduje się nieprawidłowość zarysu boku zęba i jego gładkość, a na trzecim dopiero mimośrodowość uzębienia (bicie uzębienia). Jest to rzeczą zrozumiałą, gdyż zmiany przyspieszeń wynikłe z niedokładności podziałki lub jej nierównomierności przebiegają w bardzo krótkich okresach czasu (od zęba do zęba), a więc przybierają znaczne wartości, podczas gdy zmiany przyspieszeń wywołane mimośrodowością uzębienia występują raz na jeden pełny obrót koła, mają przebieg znacznie łagodniejszy, a tym samym są mniej szkodliwe.

Z zasad mechaniki wiemy, że siła jest iloczynem masy i przyspieszenia, a więc przy tej samej masie napędzanej nadwyżka dynamiczna wypada tym więksaa, im większe wystąpi przyspieszenie. Ponieważ przyspieszenia są tym większe (przy tym samym błędzie uzębienia), im większa jest prędkość obwodowa, przeto należy dbać o tym staranniejsze i dokładniejsze wykonanie uzębienia, im większą prędkość wykazuje dana przekładnia.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -