Badania doświadczalne maszyn wiążą się nieodłącznie z koniecznością pomiaru ich parametrów dynamicznych. Podstawowe znaczenie ma pomiar pięciu wielkości. Wielkościami tymi są: przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia, tak liniowe jak i kątowe oraz siły i momenty.

Pomiary wymienionych wielkości mogą być dokonywane na różnych zasadach. Korzystnie jednak jest, gdy w tym samym laboratorium stosowana zasada pomiaru szeregu lub nawet wszystkich z tych wielkości jest jednakowa. Ułatwia to specjalizację personelu oraz wielostronne wykorzystanie przyrządów pomiarowych.

Najbardziej rozpowszechnione są pomiary wymienionych wielkości na drodze elektrycznej, z uwagi na prostotę i uniwersalność pomiarów, możliwość jednoczesnego i zdalnego pomiaru różnych wielkości.

Poniższe krótkie uwagi ograniczamy do metod elektrycznych, koncentrując się głównie na omówieniu zastosowań tych samych czujników elektrycznych do pomiaru różnych z wymienionych wielkości. Opis aparatury i metod pomiarowych znajdzie czytelnik w piśmiennictwie poświęconym specjalnie tej dziedzinie.

 

Pomiar elektryczny dowolnej wielkości mechanicznej wymaga przede wszystkim odpowiedniego czujnika zamieniającego zmiany mierzonej wielkości mechanicznej na proporcjonalne zmiany napięcia lub natężenia prądu elektrycznego.

Dwa najszerzej stosowane typy czujników to opornik elektryczny zwany tensometrem oporowym i elektrodynamiczny czujnik indukcyjny. Pierwszy daje efekt proporcjonalny do przemieszczenia drugi do prędkości.

Włączenie w obwód pomiarowy układu różniczkującego lub całkującego pozwala na uzyskanie efektu proporcjonalnego do przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.

 

Zwykle stosuje się zasilanie układu prądem zmiennym tzw. częstością nośną. Omawiany układ daje możność pomiaru zarówno jednorazowego przemieszczenia jak i przemieszczeń okresowo zmiennych. Dla zwiększenia czułości i kompensacji wpływu temperatury, w przeciwległą gałąź mostka włącza się drugi, identyczny opornik pomiarowy przyklejony na elemencie o odkształceniach równych lecz przeciwnych niż pierwszego.

Zasada elektrodynamicznego czujnika indukcyjnego polega na indukowaniu w cewce siły elektrodynamicznej proporcjonalnej do prędkości względnej cewki względem magnesu stałego.

Napięcie to doprowadzone jest bezpośrednio lub przez układ całkujący albo różniczkujący i wzmacniacz na zaciski oscylografu.

Czujnik ten stosowany jest najczęściej jako przyrząd do pomiaru drgań.

 

Inne typy czujników są w pomiarach interesujących nas wielkości mechanicznych mniej rozpowszechnione. Wymienimy jeszcze czujnik fotooporowy, zmniejszający gwałtownie swój opór z oświetleniem.

Przesłaniany i odsłaniany przez poruszający się element może dać miarę prędkości ruchu. Wymienione czujniki, przy odpowiednim ukształtowaniu elementu pomiarowego mogą być użyte do pomiaru wszystkich wymienionych na początku parametrów dynamicznych elementów maszyn.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -