Regulatorem prędkości obrotowej jest z reguły wahadło obrotowe nazywane regulatorem odśrodkowym. Regulator taki rejestruje prędkość obrotową i reaguje na jej zmiany odpowiednim wychyleniem swych mas (bezwładników). Ruch ten przenoszony jest za pośrednictwem tulei T na stawidło sterujące dopływ.

Możliwe są i inne rodzaje regulatorów oparte na elektrycznym lub.hydraulicznym pomiarze prędkości obrotowej.
Zajmiemy się bliżej tylko mechanicznymi.

W ruchu ustalonym siły odśrodkowe bezwładników równoważone są odpowiednim ciężarem lub sprężyną. Zależnie od tego dzielimy je na ciężarowe i sprężynowe — stosowane najczęściej. Te ostatnie mogą być ze sprężyną poprzeczną lub podłużną.

W regulatorze sprężynowym ciężar elementów bierze również udział w równoważeniu siły odśrodkowej, z tym że jego działanie statyczne jest wielokrotnie mniejsze od działania sprężyny.

 

Poza regulatorami tulejowymi, których płaszczyzna wahań przechodzi przez oś obrotu stosowane też są regulatory osiowe, beztulejowe, w których płaszczyzna wahań jest prostopadła do osi obrotu.

Przesunięcia mas regulatora wywołują bezpośrednio obrót mimośrodu organów sterujących. Osiowymi mogą być tylko regulatory sprężynowe.

 

Siłą statyczną regulatora (bez tarcia) nazywamy siłę osiową P (na tulei) wywieraną przez regulator w spoczynku przy określonym jego rozwarciu i dążącą do sprowadzenia go do położenia krańcowego wewnętrznego. Jest ona równa i przeciwna sile koniecznej do podtrzymania regulatora (nieobracającego się) w tym położeniu rozwartym i jest funkcją rozwarcia r.

 

Równanie to określa związek między prędkością kątową regulatora a odpowiadającym jej rozwarciem w położeniu równowagi dynamicznej regulatora.

Dla prawidłowej regulacji zależność ta powinna być przede wszystkim jednoznaczna tak, by określonej prędkości odpowiadało jedno i tylko jedno położenie równowagi regulatora i odwrotnie. Charakter tej zależności warunkuje także rodzaj równowagi regulatora, a więc czy będzie on stateczny, astateczny czy chwiejny.

Jeśli przy tej samej prędkości kątowej ze wzrostem rozwarcia r siła statyczna regulatora rośnie szybciej, niż jego siła odśrodkowa, a przy zmniejszeniu rozwarcia siła statyczna maleje szybciej, to regulator taki jest stateczny jego rozważane położenia równowagi są położeniami równowagi trwałej, statecznej. Regulator wyprowadzony z położenia równowagi (przy niezmienionej prędkości kątowej) wraca do tego położenia, po usunięciu sił wychylających. Przy wychyleniu przeważa bowiem zawsze siła działająca w kierunku położenia równowagi.

Jeśli zmiany obu wymienionych sił dla danej prędkości regulatora są przy zmianie rozwarcia r jednkowe, to regulator jest astateczny. Przy tej prędkości każde położenie regulatora jest położeniem równowagi (obojętnej). Regulator wychylony pozostaje w położeniu wychylonym. Regulator taki może być w równowadze tylko przy tej jednej określonej prędkości. Przy mniejszych prędkościach zajmuje wewnętrzne położenie krańcowe, przy większych zewnętrzne położenie krańcowe.

Wreszcie jeśli ze wzrostem wychylenia (przy tej samej prędkości kątowej) siła odśrodkowa rośnie szybciej i odwrotnie, to regulator taki jest niestateczny (równowaga chwiejna). Regulator wychylony z położenia równowagi dąży do zajęcia położenia skrajnego.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -