W przypadku dowolnej postaci grupy wyższego rzędu dzielimy ją na części (podgrupy 1, 2, 3) rozdzielając węzły kinematyczne łączące ogniwo zasadnicze oraz tak jak poprzednio usuwamy ogniwa zawierające zewnętrzne węzły postępowe (ogniwo 5).

Wzajemne oddziaływanie ogniw zasadniczych P12 i P23 rozkładamy na składowe równoległe (normalne) i prostopadłe (styczne) do prostych łączących odpowiednie punkty pomocnicze (Assura) A1, A2 i A3.

Składowe styczne reakcji łączników 4, 5, 6, 7 i 8 wyznaczamy z omówionych poprzednio warunków równowagi tych łączników. Wtedy pozostałe wielkości niezbędne do wykreślenia planu sił wyznaczymy biorąc kolejno sumy momentów względem punktów pomocniczych A1, A3 i A2 sił działających odpowiednio na podgrupę 1, potem 5 i w końcu 2. Plan sił kreślimy następnie na podstawie wektorowych równań równowagi wymienionych podgrup 1, 2 i 3 (w rozpatrywanym przypadku należy rozpocząć od podgrupy 2).

 

Uwzględnienie tarcia
Jeśli oporów tarcia nie można pominąć obok wymienionych wyżej sił, wystąpią siły tarcia Tik w węzłach postępowych i momenty tarcia Mik w węzłach obrotowych, o wartościach powiązanych z odpowiednimi reakcjami związkami i działające w kierunkach przeciwnych do odpowiednich prędkości względnych.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -