Synteza jest pierwszym etapem projektowania mechanizmu polegającym na doborze schematu strukturalnego i podstawowych wymiarów jego ogniw zapewniających realizowanie żądanego ruchu. Powinny być przy tym wzięte pod uwagę niektóre dodatkowe warunki dynamiczne mające wpływ na stateczność ruchu, sprawność, obciążenie ogniw mechanizmu itp.

Zadany jest przy tym ten ruch ogniwa pędzonego, którego realizowanie jest celem projektowanego mechanizmu oraz ruch ogniwa napędowego. To ostatnie ma z reguły ruch obrotowy lub postępowy.

 

Wymagania odnośnie ruchu realizowanego przez mechanizm (tj. zadane warunki ruchu) mogą dotyczyć charakteru ruchu ogniwa pędzonego lub jego określonych punktów (np. realizowanie żądanego toru punktu).

Nieograniczona liczba możliwych rozwiązań zmusza do uprzedniego wyboru rodzaju mechanizmu.

Żądany ruch może być realizowany drogą bezpośredniego kontaktu między ogniwem pędzonym i napędowym lub za pomocą pośredniego układu ogniw pędzonych. Najkorzystniej jest na ogół zrealizować wszystkie żądane warunki przy najmniejszej liczbie ogniw mechanizmu.

Praktycznie jest to zawsze łatwiejsze za pomocą mechanizmów zawierających pary wyższe ze względu na wielką różnorodność tych par (a tylko dwie możliwe postacie par niższych w mechanizmie płaskim).

Ze wzrostem liczby ogniw ruchomych rośnie błąd całkowity przeniesienia ruchu, związany z błędami wykonania elementów mechanizmu. Tak więc dokładne realizowanie niektórych bardziej złożonych ruchów za pomocą mechanizmów dźwigniowych jest praktycznie niemożliwe. Jednakże mechanizmy dźwigniowe mają zalety wynikające z zalet konstrukcyjnych i eksploatacyjnych par niższych w stosunku do par wyższych. Dlatego też znajdują szerokie zastosowanie w budowie maszyn i przyrządów, często też dla przybliżonego realizowania żądanego charakteru ruchu.

Po wyborze rodzaju mechanizmu, w rozważanym przypadku będzie to mechanizm dźwigniowy, zagadnienie polega na wyznaczeniu parametrów schematu struk- . turalnego (określających podstawowe wymiary ogniw i położenie węzłów stałych) na podstawie zadanych warunków ruchu.

 

W niektórych mechanizmach, jak mechanizmy kierujące, prostowody, mechanizmy zmiany wysięgu żurawia wypadowego itp. ważny jest tylko tor określonego punktu ogniwa pędzonego poruszającego się ruchem złożonym. W tych przypadkach zagadnienie polega na takim doborze parametrów mechanizmu, by określony jego punkt zakreślał w czasie ruchu żądany tor.

Metody stosowane w zagadnieniach syntezy mogą być podobnie do zagadnień analizy zarówno natury analitycznej, jak i wykreślnej. Pierwsze z nich są szczególnie przydatne, gdy konieczna jest ocena przybliżenia realizacji żądanego ruchu.

Zagadnienia syntezy są ogólnie trudniejsze od zagadnień analizy i dla złożonych mechanizmów dźwigniowych nie zostały jeszcze wyczerpująco opracowane. Dlatego ograniczymy się do omówienia tylko niektórych zagadnień syntezy mechanizmów pochodnych czworoboku przegubowego.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -