Odchyłka równoległości jest to różnica największej i najmniejszej odległości między prostymi, między płaszczyznami lub między prostą a płaszczyzną w granicach rozpatrywanego obszaru, zwanego obszarem cząstkowym. W przypadku gdy proste nie leżą w jednej płaszczyźnie, odchyłkę ustala się jako odchyłkę rzutów tych prostych na dwie wzajemnie prostopadłe płaszczyzny. Odchyłka równoległości powierzchni walcowych jest to odchyłka równoległości osi walców przylegających.

Odchyłka prostopadłości jest to różnica między kątem rzeczywistym a kątem 90° utworzonym przez dwie proste, prostą i płaszczyznę lub dwie płaszczyzny. Odchyłkę tę określa się w jednostkach długości w1, wyznaczonym miejscu.
Odchyłka współosiowości jest to największa odległość między osią rozpatrywanej powierzchni a osią powierzchni przyjętą za oś odniesienia w granicach obszaru cząstkowego.

Odchyłka symetrii jest to największa odległość między płaszczyzną (lub osią) symetrii elementu rozpatrywanego i płaszczyzną symetrii (lub osią) elementu, stanowiącą płaszczyznę (lub oś) odniesienia, w granicach obszaru cząstkowego.
Odchyłka przecinania się osi jest to najmniejsza odległość między os:ami rzeczywistymi, które nominalnie przecinają się.
Bicie promieniowe jest to różnica największej i najmniejszej odległości punktów zarysu rzeczywistego powierzchni obrotowej od osi odniesienia, określona w płaszczyźnie prostopadłej do tej osi.

Bicie osiowe jest to różnica największej i najmniejszej odległości punktów zarysu rzeczywistego powierzchni czołowej od płaszczyzny prostopadłej do osi odniesienia, określona na wskazanym promieniu. Największą dopuszczalną odchyłkę położenia nazywamy tolerancją położenia. Odpowiednio do podanych wyżej definicji odchyłek położenia rozróżniamy: tolerancję równoległości, tolerancję prostopadłości, tolerancję współosiowości itd.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -