Na dokładność kształtu wpływają następujące czynniki:
a) dokładność środków produkcji (obrabiarka, uchwyt, narzędzie),
b) kwalifikacje pracownika,
c) sposób prowadzenia procesu technologicznego,
d) zjawiska towarzyszące procesowi.

Znajomość geometrycznej dokładności obrabiarki, uchwytu i narzędzia jest konieczna, lecz niewystarczająca do wnioskowania o dokładności obróbki. Obróbce towarzyszą zjawiska, które na jej wynik mogą wpłynąć w stopniu decydującym. Do tych zjawisk należy zaliczyć odkształcenia spowodowane siłami niezbędnymi do zamocowania części i skrawania materiału oraz odkształcenia cieplne. Ponadto w procesie technologicznym mogą wystąpić odkształcenia spowodowane obróbką cieplną oraz wyzwalającymi się naprężeniami własnymi. Wymienione zjawiska towarzyszące procesowi technologicznemu zależą od wielu czynników omówionych w ramach przedmiotów: obrabiarki oraz skrawanie i narzędzia.

Odchyłka kształtu linii lub powierzchni jest to największa odległość między linią lub powierzchnią rzeczywistą a linią lub powierzchnią przylegającą. Liniami lub powierzchniami przylegającymi nazywamy linie lub powierzchnie o prawidłowym (nominalnym) kształcie geometrycznym, stykające się z liniami lub powierzchniami rzeczywistymi na zewnątrz materiału. Przy określaniu odchyłek kształtu nie bierze się pod uwagę chropowatości powierzchni.

Odchyłka prostoliniowości jest to największa odległość punktów zarysu rzeczywistego od prostej przylegającej w granicach obszaru rozpatrywanego, zwanego obszarem cząstkowym.

Odchyłka płaskości jest to największa odległość punktów powierzchni rzeczywistej od płaszczyzny przylegającej w granicach obszaru cząstkowego.
Odchyłka okrągłości jest to największa odległość punktów zarysu rzeczywistego od okręgu przylegającego.
Odchyłka walcowości jest to największa odległość punktów powierzchni rzeczywistej od powierzchni walca przylegającego w granicach obszaru cząstkowego.

Największą dopuszczalną odchyłkę kształtu nazywamy tolerancją kształtu. Odpowiednio do podanych wyżej definicji odchyłek rozróżniamy: tolerancję płaskości, prostoliniowości, okrągłości itd.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -