Wprowadzenie. Dokumentacją technologiczną nazywamy zbiór dokumentów określających dany proces technologiczny i niezbędne środki produkcji, a mianowicie:

a) dokumenty określające przebieg procesów technologicznych wykonywania części i ich montażu,
b) dokumenty określające pomoce i specjalne urządzenia warsztatowe, potrzebne do realizacji procesów technologicznych, o których mowa w pkt. a,
c) normy i warunki techniczne, na które powołują się dokumenty wymienione w pkt. a i b.

Zakres opracowania dokumentacji technologicznej zależy przede wszystkim od wielkości produkcji. Im większa jest produkcja, tym opracowanie technologiczne jest bardziej szczegółowe, co znajduje odbicie w dokumentacji.

Podstawowymi dokumentami technologicznymi są:
a) karta technologiczna (zwana kartą operacyjną, planem obróbki),
b) instrukcja obróbki,
c) karta normowania czasu.

Karta technologiczna jest podstawowym dokumentem opisującym proces technologiczny obróbki lub montażu. Powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę i oznaczenie części, zespołu lub wyrobu,
b) określenie materiału, surówki lub półfabrykatu, albo montowanych zespołów,
c) wykaz wszystkich operacji należących do procesu, w kolejności ich wykonywania z oznaczeniem stanowisk pracy,
d) normy czasowe operacji i grupy zaszeregowania operacji.

 

Instrukcja montażu jest dokumentem opisującym szczegółowo proces technologiczny montażu zespołu lub wyrobu. Składa się ona z karty tytułowej oraz kart instrukcyjnych kolejnych operacji, zawierających co najmniej:
a) oznaczenie montowanego zespołu, wyrobu, operacji i stanowiska pracy;
b) wyszczególnienie części lub zespołów łączonych w danej operacji oraz niezbędnych pomocy;
c) wyszczególnienie zabiegów składających się na daną operację;
d) w razie potrzeby szkic zespołu po zakończeniu operacji, na którym są przedstawione zmontowane części oznaczone odpowiednimi symbolami oraz dane niezbędne do wykonania operacji lub zaprojektowania pomocy specjalnych.

 

Pozostałe dokumenty. Po opracowaniu omówionej wyżej podstawowej dokumentacji technologicznej, w zależności od potrzeb, opracowuje się dalsze dokumenty, do których należą:
a. Rysunki:
— przyrządów i uchwytów specjalnych,
— narzędzi specjalnych,
— pomocy pomiarowych,
— matryc, kokil i modeli,
— pomocy do obróbki plastycznej,
— surówek, o ile rysunki te nie są wykonane przez dział głównego konstruktora.
b. Wykazy:
— karta (norma) zużycia materiału,
— wykaz pomocy normalnych,
— wykaz pomocy specjalnych.
c. Dokumenty związane z organizacją produkcji:
— rozplanowanie stanowisk pracy oddziału, linii lub gniazda,
— zestawienie obciążenia stanowisk oddziału, linii lub gniazda,
— zestawienie pracochłonności wyrobu.
Zasady oznaczania i określania tolerancji kształtu i położenia są podane w normie PN-78/M-01145.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -