Do opracowania procesów technologicznych części składowych wyrobu niezbędna jest dokumentacja konstrukcyjna. W skład tej dokumentacji wchodzą:
a) rysunek zestawieniowy wyrobu,
b) rysunki zespołów oraz zespołów niższego rzędu,
c) rysunki konstrukcyjne części,
d) opisy techniczne i schematy działania (dokumentacja techniczno-ruchowa),
e) wykaz części z wydzieleniem części normalnych,
f) warunki techniczne,
g) instrukcja obsługi,
h) katalogi części zamiennych,
j) rysunki ofertowe.

Zapoznanie się z kompletem dokumentacji konstrukcyjnej umożliwia technologowi poznanie funkcjonowania zespołów i intencji konstruktora, co z kolei przyczynia się do właściwego zaprojektowania procesu technologicznego.

Rysunki zestawieniowe wyrobu i zespołów określają wzajemne położenie ich części składowych i spełniane przez nie funkcje oraz ułatwiają właściwe zaprojektowanie procesu montażu. Na ich podstawie dokonuje się podziału wyrobu na jednostki montażowe, tj. na zespoły i zespoły niższego rzędu, oraz ustala kolejność łączenia części w zespoły. Rysunki zespołów i zespołów niższego rzędu stanowią podstawę całej konstrukcji, gdyż jednoznacznie określają części składowe wyrobu i ich wzajemne położenie.

Wykaz części (wyszczególnienie części) obejmuje dwie grupy:
a) części przeznaczone do wykonania w zakładzie,
b) części zakupione, wśród któryck znajdują się części znormalizowane.

Rysunki części wraz z warunkami technicznymi są podstawowymi dokumentami do zaprojektowania procesu technologicznego. Projektującego proces technologiczny obróbki interesują tylko rysunki części przeznaczonych do wykonania w zakładzie, natomiast projektującego proces montażu — rysunki wszystkich części wchodzących w skład danego zespołu.

Warunki techniczne określają wymagania jakościowe dotyczące wyrobu, zespołów lub poszczególnych części. Warunki techniczne części oraz niektórych zespołów są podawane bezpośrednio na rysunku za pomocą symboli lub krótkich tekstów (treści słownej). W przypadku gdy nie wszystkie wymagania dotyczące dokładności mogą być podane na rysunku, stanowią one przedmiot oddzielnego dokumentu.

Warunki techniczne opracowuje biuro konstrukcyjne lub wytwórnia produkująca wyrób. W niektórych przypadkach są one znormalizowane.

Wymagania zawarte w warunkach technicznych można podzielić na trzy grupy:
1) wymagania przeznaczone dla konstruktora, dotyczące sztywności konstrukcji, doboru materiału, bezpieczeństwa pracy itp.,
2) wymagania związane z dokładnością wykonania części i montażu,
3) wymagania związane z wykończeniem, estetyką, smarowaniem, opakowaniem do transportu itp.

Technologa interesują warunki należące do grupy drugiej i trzeciej. Technolog powinien zwrócić uwagę, czy wymagania wymienione w warunkach technicznych są możliwe do osiągnięcia i skontrolowania. Ponadto należy przeanalizować stronę ekonomiczną wykonania i kontroli.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -