Przy idealnie wykonanych zębach prostych (jeżeli nie uwzględniamy wpływów zachowania się zębów na końcach) przyjmuje się, że nie istnieją przyczyny nierównomiernego rozkładu obciążenia wynikające z budowy zęba. Inaczej rzecz przedstawia się przy zębach skośnych. Dla poglądowego wyjaśnienia skorzystamy z wykresu przedstawionego przez Webera. Na rysunku jest pokazana linia styków zębów SG. Rysunek przedstawia hipotetyczną linię ugięcia zęba, zaś rysunek wykres naprężeń w podstawie zęba. Różna podatność sprężysta zębów w zależności od położenia punktu styku na wysokości zęba jest przyczyną tego zjawiska.

 

 


Powyższa próba naświetlenia zjawiska stanowi dostateczną podstawę do uznania, że obciążenie zębów skośnych jest rozłożone nierównomiernie. W obecnym stanie naszej wiedzy teoretyczną analizę tego zjawiska trzeba uznać za mało skuteczną. Toteż raczej podejmowane są badania doświadczalne. Do bardziej znanych należą badania elastooptyczne (Richter i Niemanri).

Analizując wykresy pokazane na rysunku, nietrudno uznać, że rozkład naprężeń w podstawie zęba jest odmienny od rozkładu nacisków międzyzębnych (na linii SG). Na rysunku jest przedstawiony wykres rozkładu nacisków. Wykres wskazuje na to, że spiętrzenie nacisków (umax) znajduje się w miejscu odpowiadającym średniemu położeniu punktu styku na wysokości zęba. Z tego wynika, że układ zazębienia jest najsztywniejszy wtedy, gdy zęby stykają się na połowie swych wysokości.

 

Niemann traktuje tę liczbę jako mnożnik obciążenia nominalnego na równi ze współczynnikiem skupienia obciążenia (Kb) wywołanego niedoleganiem zębów. Wydaje się, że można tak postępować, uznając Kb za pewnego rodzaju wskaźnik niepewności, a mniej za współczynnik o znaczeniu fizykalnym, trudno bowiem zgodzić się z tym, że wpływ pochylenia zęba jest jednakowy w stosunku do naprężeń i nacisków. W metodzie Niemanna liczba ta (wskaźnik) jest bardziej uzasadniony, im większą rolę odegrał jako współczynnik anlogii przy oszacowaniu wyników badań prowadzonych pod kierunkiem tego profesora.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -