Na rysunku przedstawiona jest postać konstrukcyjna różnicowego przyrządu służącego do pomiaru skutków odchyłek zarysu. Koła zębate 1 i 2 dzięki specjalnym zabiegom wytwórczym z racji ekonomicznej, nieuzasadnionym w przypadku zwykłych celów wytwórczych, wykonane są z praktycznie pomijalnymi odchyłkami, w każdym razie z odchyłkami znacznie rzędowo mniejszymi od odchyłek zwykłych kół zębatych. Dzięki takim kołom kąt obrotu ramienia 3 sprzężonego z kołem 2 jest wprost proporcjonalny do kąta obrotu koła 1. Gdyby mierzone koło 4 było wykonane podobnie jak koła 2 i 2, to sprzężona z tym kołem tarcza 5 poruszałaby się ściśle tak samo jak ramię 3. W przypadku odchyłek wykonawczych pojawi się ruch względny tarczy 5 w stosunku do ramienia 3. Ruch ten za pośrednictwem systemu dźwigni można przekazać na przyrząd pomiarowy, którym na rysunku jest zwykły czujnik mechaniczny. Notowanie wskazań czujnika w zależności od położeń koła 4 umożliwia sporządzenie wykresu odchyłek w funkcji kąta obrotu. Czujnik można zastąpić przyrządem samopiszącym. Tego rodzaju przyrząd ujawnia jedynie odchyłki makrogęometryczne. Zarys zębów bowiem jest oznaczony powierzchnią zębów koła pomiarowego, opierającą się na wierzchołkach powierzchni koła mierzonego, czego rezulatatem jest pomiar pewnego rodzaju obwiedniej wierzchołków nierówności.

 

Przyrząd do pomiaru odchyłek podziałuNa rysunku przedstawiono poglądowo obraz zależności między kątem obrotu koła wzorcowego (bezbłędnego) a koła mierzonego.

 

 

Na rysunku przedstawiono wykres łącznych odchyłek podziału obwodowego, będący pewnym uproszczeniem wykresu z rysunku (odchyłki są powiększone — oddzielna skala od skali rzędnych). Uproszczenie polega na tym, że na rzędnych odkładane są jedynie odchyłki zmierzone na kole podziałowym, a nie jak na wykresie dla każdego położenia kół. Z tego wynika, że wykres na rysunku podaje zależności kinematyczne dla położeń kół, w których punkty przyporu znajdują się na kole podziałowym, czyli w punktach biegunowych C. Przy sporządzaniu wykresu b przyjęto położenie zęba 1 za zerowe.

Na rysunku przedstawiono odchyłki podziałki obwodowej mierzonej między sąsiednimi zębami. Rzędne przy kolejnych numerach oznaczają odchyłkę podziałki między danym zębem a zębem z numerem poprzednim. Największa odchyłka (ft max) wynosi przeszło 5 mikrometrów. Ta odchyłka jest miarą odstępstwa od ciągłości zazębienia i w największej mierze wpływa na występowanie dodatkowych obciążeń dynamicznych.

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -