Obciążalność przekładni można najlepiej ocenić na podstawie wskaźników przyjmując jako wskaźniki stosunek dopuszczalnego momentu [Mb] na kole biernym do rozmiarów przekładni, zajmowanej przez nią przestrzeni, jej ciężaru lub kosztu.

W tabeli poniżej przedstawiono takie wskaźniki dla seryjnie budowanych jednostopniowych walcowych przekładni zębatych, tzw. reduktorów, na podstawie wyprowadzonych przez Niemanna zależności w oparciu o dane katalogowe.

Krzywe na wykresie przedstawiają zależność różnych wskaźników od przełożenia. Krzywa na wykresie przedstawia zależność ceny jednego kilograma reduktora od jego ciężaru.

Wykresy przełożenia i cena reduktorów
 

Z wzorów podanych w tabeli oraz wykresów można wyciągnąć następujące wnioski:

1) Wszystkie wskaźniki maleją ze wzrostem przełożenia, stąd wniosek, że należy dobierać silnik napędowy o możliwie zbliżonej liczbie obrotów (o ile tylko pozwala na to koszt silnika). Dotyczy to zwłaszcza przekładni przyspieszających, dla których spadek wskaźników ze wzrostem przełożenia jest większy niż dla przekładni zwalniającej.

2) Wszystkie wskaźniki przekładni zębatej maleją ze wzrostem prędkości obrotowej, przy czym prędkość obrotowa n2 występuje w mianowniku w potędze 1/3 lub 4/15. Wskaźniki przekładni pasowych lub łańcuchowych w zakresie niezbyt dużych prędkości pasa lub łańcucha zachowują stałą wartość, natomiast przy większych prędkościach gwałtownie maleją. Stąd wniosek, że korzyść zastosowania przekładni zębatych jest największa przy bardzo małych lub bardzo dużych prędkościach.

 

Wskaxniki przekładni walcowych


3) Wskaźniki ciężaru i kosztu reduktora rosną ze wzrostem M2 czyli przekładnie zębate są korzystniejsze dla większych obciążeń.

4) Z wykresu widać, że cena jednostkowa reduktora ciężkiego typu jest znacznie mniejsza niż reduktorów lżejszego typu, a zatem konkurencyjność przekładni zębatych z punktu widzenia kosztu, w porównaniu z innymi przekładniami, będzie tym większa, im większe jest obciążenie. Dla reduktorów o ciężarze >5000 kG cena jednostkowa ustala się na pewnym poziomie, zatem wskaźnik ciężaru może zastąpić wskaźnik kosztu.

5) Porównanie wartości współczynników konstrukcyjnych uzyskiwanych dla krajowych seryjnie budowanych reduktorów odpowiedniego typu z wartościami tych współczynników podanymi w tablicy, pozwala ustalić aktualny poziom produkcji krajowej. Postęp techniczny w budowie maszyn wyraża się w stałym rozszerzaniu asortymentu maszyn i urządzeń przemysłowych oraz w podnoszeniu ich wskaźników.

Obliczenia konstrukcyjne powinny przedstawiać zależność różnych wskaźników od zasadniczych parametrów danej konstrukcji, co pozwoli dobrać najkorzystniejszy ich zestaw dla rozpatrywanego wariantu. Porównanie wskaźników uzyskiwanych dla różnych wariantów pozwoli ustalić najkorzystniejszy wariant stanowiący kompromis różnych, często przeciwstawnych wymagań technicznych i ekonomicznych. Ostatnio w literaturze technicznej omawiającej, konstrukcję maszyn poświęca się tym zagadnieniom coraz więcej uwagi.

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -